Convocatorias e proxectos 2014-2020

A Medida Leader é a ferramenta que xestionamos os GDR  como entidades de colaboración de Agader para poñer en práctica as nosas Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo, cofinanciada co Fondo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014 – 2020.

 

Dentro desta medida se diferencian varias submedidas de actuación:

  • Submedida 19.1: Axuda preparatoria para a elaboración das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo
  • Submedida 19.2: Apoio para a realización de operacións conforme á Estratexia de Desenvolvemento Local
  • Submedida 19.3: Proxectos de cooperación entre Grupos de Desenvolvemento Rural
  • Submedida 19.4: Custos correntes da Estratexia Local e animación

 

Destas submedidas, as axudas  ao Desenvolvemento Rural se encadran  dentro da 19.2. Para poder xestionar a submedida foron aprobadas as Bases Reguladoras das subvencións que se tramitan ao abeiro desta submedida.

 

Cada GDR ten un BAREMO propio na súa estratexia que contempla a forma de puntuar os proxectos ante a concurrencia competitiva, a súa priorización e as limitacións sectoriais existentes  dependendo da tipoloxía de Proxectos.

 

Para solicitar as axudas da Medida Leader é obrigatorio realizar o procedemento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento MR701D). Únicamente as persoas físicas poderán realizar o procedemento tanto por sede electrónica como presencialmente na sede do GDR en Mos.

Manual do promotor

Descargar

Convocatorias

2023 - 2024
Convocatoria de axudas 2023-2024

Extracto convocatoria de axudas 2023-2024

Resolución distribución fondos 2023-2024

Resolución produtivos 2023-2024

Resolución non produtivos privado 2023-2024

Resolución non produtivos público 2023-2024

2021 - 2022
Resolución 2021-2022 LEADER productivo

Resolución 2021-2022 LEADER non productivo

Convocatoria de axudas 2021-2022

Extracto convocatoria de axudas 2021-2022

2020 - 2021
Resolución xeral LEADER 2020-2021

Convocatoria de axudas 2020-2021

Extracto convocatoria de axudas 2020-2021

2019 - 2020
Resolución xeral LEADER 2019 - 2020

Convocatoria de axudas 2019 - 2020

Extracto Convocatoria de axudas 2019-2020

2018 - 2019
Resolución 2018 LEADER productivo

Resolución 2018 LEADER non productivo entidades públicas e privadas

Convocatoria de axudas 2018 - 2019

Extracto Convocatoria de axudas 2018 - 2019

2017 - 2018
Convocatoria de axudas 2017 - 2018

Resolución 2017 LEADER entidades privadas

Resolución 2017 LEADER entidades públicas

Resolución 2017 LEADER produtivos

Proxectos

2023 – 2024
2021 – 2022
2020 – 2021
2019 – 2020
2018 – 2019
2017 – 2018

Documentación de interese

Resolución AGADER modificación na Extratexia

Modificación das bases reguladoras para as subvencións que se tramitan ao abeiro da medida LEADER 2021

Modificación das bases reguladoras para as subvencións que se tramitan ao abeiro da medida LEADER 2019

Corrección de erros das bases reguladoras para as subvencións que se tramitan ao abeiro da medida leader

Bases reguladoras para as subvencións que se tramitan ao abeiro da medida leader

ADDENDA 2021-2022 - Convenio Colaboración LEADER AGADER-GDR14

Convenio Colaboración LEADER AGADER-GDR14

Convenio para a tramitación de expedientes relativos a turismo entre agader e a secretaria xeral de turismo

Baremo GDR 14: criterios de selección, priorización e limitacións sectoriais

Instrución Nº 1/2021 de aplicación da lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, aos GDRS pola súa condición de poderes adxudicadores que non teñen a condición de administración pública (PANAP) O

Instrución Nº 1/2020 pola que se modifica a instrución Nº1/2019 da AGADER pola que se establecen os criterios interpretativos referentes á creación e consolidación de empregoo aplicables aos proxectos subvencionados ao abeiro da submedida 19.2 (Proxectos LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020

Instrución Nº 2/2019 de 29 de xaneiro de 2019 pola que se establecen os criterios interpretativos referentes aos investimentos no sector da producción agraria primaria referidos á mellora da eficiencia enerxética e ao emprego de enerxías renovables, ao abeiro da submedida 19.2 (Proxectos LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020

Instrución Nº 1/2019 sobre os criterios interpretativos referentes á creación e consolidación de emprego aplicables aos proxectos subvencionados ao abeiro da submedida 19.2 (Proxectos LEADER) do PDR de Galicia 2014 - 2020

Instrución 2/2017 sobre investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais

Instrución 1/2017 relativa á tramitación de expedientes non produtivos xeradores de ingresos

Modelos normalizados

Fase de solicitude
Anexo II: solicitude de axuda

Anexo III: resumo do proxecto e plan de empresa (proxectos produtivos)

Anexo IV: resumo do proxecto e plan de xestión (proxectos non produtivos)

Anexo V: orzamento

Anexo VI-a: relación de ofertas solicitadas e elixidas

Anexo VI-b: declaración sobre as ofertas solicitadas e elixidas

Modelo compromisos e xustificación en base ao baremo (proxectos produtivos)

Modelo compromisos e xustificación en base ao baremo (proxectos non produtivos)

Modelo compromiso de comunicar alta de actividade persoa física

Modelo compromiso de comunicar alta de actividade persoa xurídica

Modelo declaración de maquinaria e equipamento existente

Fase de certificación
Anexo XI: solicitude de pagamento

Anexo XII: relación de equipos subvencionados

Anexo XIII: declaración doutras axudas

Anexo XIV: modelo xustificación do emprego

Listado de verificación para operacións de investimento público

Outros modelos
Anexo VII: solicitude de anticipo

Anexo VIII: desistencia

Anexo IX: renuncia

Anexo X: solicitude de modificación