Estratexia 2014-2020

Que é a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa

É o programa de desenvolvemento local elaborado de abaixo a arriba polo GDR, no que se define unha estratexia integrada e multisectorial, partindo dos recursos e necesidades endóxenos do territorio

Estrutura da Estratexia de Desenvolvemento Local
Descrición do GDR
Territorio e Poboación
Estratexia de Desenvolvemento
Normativa de xestión

Contidos da Estratexia de Desenvolvemento Local

DAFO

Análise das necesidades de desenvolvemento e potencial da zona de actuación

INTERRELACIÓNS

Descrición das características integradas da estratexia, describindo a interrelación que pode darse entre os diferentes sectores.

INNOVACIÓNS

Descrición das características innovadoras da estratexia establecendo que servizos, produtos ou intervencións necesita a comunidade para lograr efectos multiplicadores sobre os cambios que se queren acadar

OBXECTIVOS E ACTUACIÓNS

Definición dos obxectivos que se queren acadar establecendo as actuacións específicas que serán subvencionables. Os obxectivos teñen que ser específicos, medibles e realistas

ACCIÓNS

Descrición dun plan de acción para que os obxectivos se transformen en accións concretas

GASTOS E INVESTIMENTOS

Previsión da distribución do gasto público da estratexia en investimentos materiais, inmateriais e gasto corrente

COMPLEMENTARIEDADE

Complementariedade con outros programas de desenvolvemento que se apliquen no territorio

FORMACIÓN

Plan de formación tendente a incrementar a capacitación para o emprego da poboación activa do territorio